Akke Roelfs Postuma

     

Met dank aan Wolter Boerema
 Gehuwd met Gerke Jans Boerema

Kinderen:

IJtske Boerema, geboren 1817

Hendrik Gerkes Boerema, geboren 1832

Lamke Gerkes Boerema, geboren 1825

Roelf Gerkes Boerema, geboren 1828

Wolter Gerkes Boerema, geboren 1836